خانه » دوره های آموزشی » در دست برگزاری » ثبت نام دوره آموزشی کنترل پروژه Primavera6 در اصفهان / ویژه نوروز

ثبت نام دوره آموزشی کنترل پروژه Primavera6 در اصفهان / ویژه نوروز

**نوروز 97 با ما باشید**

بهار طبیعت از راه می رسد و صحنه ی جهان آیینه نمای قدرت خداوندی می گردد. فرا رسیدن فصل شادی بخش و نشاط آور بهاران و حیات دوباره ی زمین که  نشانه ای از قدرت و رحمت الهی است را پیشاپیش به حضور شما و  خانواده ی محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شرکت مهندسی مشاوره و آموزشی کادیک مفتخر است با ارائه تخفیفات ویژه نوروز سهم کوچکی در شادباش این عید باستانی داشته باشد.

از این رو به استحضار مخاطبین گرامی میرساند:

آکادمی کادیک به مناسبت فرا رسیدن نوروز دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 را با 20% تخفیف ویژه ارائه می نماید.

 

مقدمه
اﻣﺮوزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﺆﺛﺮ وﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺳﺒﺪﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺸﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮﯾﻤﺎورا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﯾﻤﺎورا اﯾﻨﺘﺮﭘﺮاﯾﺰ اﻓﻖ ﻫﺎ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم افزار primavera6 ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ میﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد  .
در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار، آن را در اداره ﭘﺮوژه، ﻃﺮح (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ) و ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

شرکت کنندگان:
ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دوره آموزشی ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 • ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه
 • ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

هدف
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه در ﻧﺮم افزار ،  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ، حل ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺮﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم افزار P.6.0 و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار

محتوای دوره

 • ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
 • ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار (EPS,OBS)
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه
 • اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه در ﻧﺮم اﻓﺰار (WBS)
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ (Step , Code)
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ
 • زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﯿﺪﻫﺎ وﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ
 • ﻓﺮﻣﺖ  ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺸﻬﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ
 • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻫﺰﯾﻨﻪ
 • آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻫﺰﯾﻨﻪ
 • ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه (Baseline)
 • اﯾﺠﺎد ﭘﺮوژه ﻫﺪف
 • اﺟﺮا وﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
 • ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي

اطلاعات دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavaera6

 • گواهینامه
  برای شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی نمایند گواهینامه آموزشی معتبر و رسمی بین المللی تحت اعتبار  AFNOR فرانسه (با قابلیت ردیابی) صادر خواهد شد.
 • زمان برگزاری
  مدت دوره:  32ساعت
  زمان برگزاری: 05 الی 17 فروردین ماه 97
  روزهای یکشنبه تا چهارشنبه – 15 الی 19
  مکان برگزاری:اصفهان – خیابان وحید – حدفاصل چهار راه رودکی و خاقانی –  روبروی بانک تجارت- کادیک

 

شهریه ثبت نام: 350.000  ← 280.000 تومان

(شامل هزینه شرکت در دوره ، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه)

 • برگزار کننده
  آکادمی تخصصی مهندسی صنایع فارسی (آیفا) با همکاری آکادمی کادیک

نحوه ثبت نام

روش اول (اسم نویسی و پرداخت اینترنتی): 

تکمیل فرم ثبت نام نهایی (این کار حداکثر ۵ دقیقه زمان خواهد برد)و سپس پرداخت آنلاین شهریه ثبت نام از طریق درگاه الکترونیکی (این کار حداکثر ۲ دقیقه زمان خواهد برد)

پرداخت اینترنتی دوره آموزشی بدین صورت است که بر روی دکمه پرداخت الکترونیک زیر کلیک میکنید و وارد صفحه ای می شوید که اطلاعات خودتان را ثبت می کنید (این کار حداکثر ۲ دقیقه زمان خواهد برد) و در ادامه آن وارد درگاه پرداخت اینترنتی بانک مورد نظر خود می شوید. پرداخت اینترنتی از کلیه کارت های عضو شتاب قابل انجام است. پس از پرداخت اینترنتی به طور خودکار وارد صفحه ای می شوید که در آن نام شما، شماره رسید (تراکنش) و آدرس ایمیلتان گرفته می شود.
pardakht-electronic-hsefasabt-nam-nahai-hsefa

روش دوم ثبت نام(واریز به حساب): واریز وجه دوره به حسابهای مربوطه و تکمیل فرم ثبت نام دوره (فرم ثبت نام نهایی ازاینجا)

شماره حساب جهت واریز وجه ثبت نام

بانک سامان : شماره حساب : ۸۰۳۸۰۰۲۰۷۸۳۶۳۱  |  شماره کارت: ۶۲۱۹/۸۶۱۰/۳۵۱۰/۴۲۵۵ | به نام آقای سیامک نوایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

آدرس دبیرخانه(جدید): اصفهان – خیابان وحید – حدفاصل چهار راه رودکی و خاقانی –  روبروی بانک تجارت- کادیک
تلفن: ۰۳۱۹۵۰۲۵۰۱۶   |   ۰۳۱۹۵۰۲۵۰۶۳   |   ۰۹۱۰۳۵۱۲۸۷۱
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۸۷۰۵
ایمیل: training[at]hsefa.ir |   hsefagroup[at]outlook.com

 

کانال آیفا در تلگرام

چک کردن

ثبت نام دوره آشنائي با مراجع كاربردي در ايمني و حفاظت در اصفهان

مقدمه ضوابط و مقررات ایمنی، دستورالعمل‌های لازم‌الاجرایی هستند كه از سوی متولیان امور و متخصصان ...

95 نظر

 1. vahid_Mirzaei

  با سلام
  دوره های الگوریتم های فراابتکاری برگزار نمیکنید؟

 2. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, may test this?K IE still is the marketplace chief and a large portion of other people will leave out your magnificent writing because of this problem.

 3. Ce Este Propecia Price Generic Viagra Elocon Elocom How To Buy Best Website Overseas

 4. Propecia En Parafarmacias Buy Cialis Canadian Phamacy

 5. What Does Mexican Amoxicillin Look Like Cialis 40mg Forum Cialis Generique

 6. Cialis Se Toma cialis Does Alcohol Affect Amoxicillin

 7. Effects Of Zithromax viagra India Buy Proventil Online

 8. accutane buy online reviews viagra Order Antabuse Disulfiram Online

 9. Propecia Consecuencias cialis Generic Viagra Fedex

 10. Amoxicillin Ras viagra Dutasteride Dutagen Bph

 11. Keflex Chlamydia cialis buy online Se Necesita Receta Para Comprar Viagra En Espana

 12. http://google.com – jksdgkjskjdhfjhsdxxx

 13. http://google.com -77t79191928333

 14. http://google.com -59782759172fff

 15. http://google.com -garilamarila

 16. Amoxicillin Clavulanate Potassium Tablet Nausia buy cialis Cialis Se Puede Tomar Alcohol

 17. Vendita Viagra Generico In Europa viagra Keflex Mayo

 18. 100 Mg Levitra viagra Cheap Abortion Pills Online

 19. buy accutane online from canada viagra Propranolol Melbourne

 20. Cialis 5 Mg Comprar cialis buy online Acheter Kamagra Pfizer France

 21. Priligy Clinical Trials cialis Clomid For Sale

 22. Without Prescription Metronidazole Tablets Uk cialis Buy Nexium At Walgreens

 23. Viagra Generico Yahoo cialis price Viagra Udito

 24. Cialis Generique Canada viagra Viagra Sin Receta Valencia

 25. Bien Hora Para Tomar Propecia cialis Come Comprare Viagra Senza Ricetta Medica

 26. Kamagra Tabletten Preisvergleich cialis Cephalexin Uti Dogs

 27. Buy Zithromax Single Dose viagra Farmacia Online Cialis Generico

 28. Finasteride Cheap viagra online pharmacy Generic Levitra Online

 29. Canadian Pharmacy Generic Drugs cialis online Cvs Pharmacy Viagra Price

 30. Cialis Wirkung Alkohol cialis Amoxicillin No Rx

 31. Infection Not Responding To Keflex online pharmacy Bienfaits Du Clomid

 32. Achat Sildenafil 120 Mg generic viagra Want To Buy Clobetasol Next Day Pharmacy

 33. Cheapest Lasix cialis Bentyl Website Saturday Delivery

 34. Where To Buy Erectile Dysfunction Pills viagra Buy Metformin Without Doctor

 35. Clarinase Bestellen cialis price Cialis Quanto Dura

 36. Universal Drug Services Ltd. cialis price Kamagra Usa

 37. Achete Viagra cialis buy online Proscar Caida Cabello Propecia

 38. Cheap Amoxil Buy viagra Magic Pharmacy

 39. Cialis Ranbaxy viagra Cephalexin For

 40. Vendo Cialis Original Generico cialis price Viagra Pagine Sanitarie

 41. Propecia Cost Merck cialis Amoxicillin Used To Treat Acne

 42. Buy Effexor Online Uk viagra prescription Commande De Furosemide 100 Mg Sur Site Securisee

 43. Zithromax Skin Side Effects cialis Price Comparison Generic Propecia

 44. Clomid Masculine cialis price Levitra Munchen

 45. Propecia Coupon Manufacturer viagra Achat De Clomid En Ligne

 46. Kamagra Oral Jelly 100mg Wiki viagra Order Accutane From Canada

 47. Is Cephalexin Safe When Pregnant viagra prescription Buy Real Vigra

 48. Cialis 20 Mg Sale buy viagra online Canada Mail Order Phamacys

 49. Propecia Kvinner cialis buy online Amoxicillin Missed Period

 50. Vendita Sildenafil 200 Mg generic cialis Levitra 75 Mg

 51. Propecia Costo cialis online Cialis Y Hipertension

 52. No Rx Cephalexin online pharmacy Will Propecia Work For Me Testosterone Levels

 53. Free Viagra At No Cost viagra Clomid Menstruations

 54. a quick payday loan application cash fast loan fast loans with bad credit [url=https://cashadvanceamericavatn.org/]pay day loans[/url] ’

 55. quick bad credit loan payday advances axcess payday loans [url=https://onlinepaydayloanscaym.org/]direct lender payday loans[/url] ’

 56. no credit check student loans best payday loans bad credit debt consolidation internet payday loan student [url=https://cashadvanceloansziil.org/]instant payday loans[/url] ’

 57. Viagra Samples Canada viagra For Sale Bentyl

 58. loans poor credit bad credit debt consolidation internet payday loan student direct lending payday loans [url=https://loansbadcreditcilm.org/]bad credit installment loans[/url] ’

 59. instant online payday loans bad credit best personal loans bad credit online personal loans bad credit [url=https://personalloanblmi.org/]personal loans with bad credit[/url] ’

 60. online loans for bad credit online payday loans best payday loan on line [url=https://paydayloansdnid.org/]payday loans online same day[/url] ’

 61. Rash On Chest Amoxicillin cialis Achat Cialis Petite Quantite

 62. 1 hour payday loans no faxing cash advance credit card personal loans no faxing [url=https://cashadvanceonlinevacu.org/]cash advance usa[/url] ’

 63. google.com – #000999uuquuqyshshshx

 64. google.com – #000999uuquuqyshshshx

 65. buy payday loan leads payday loans online actual payday loan lender [url=https://cashadvancevrnk.net/]online payday loans no credit check[/url] ’

 66. Propecia Online Bestellen cialis Buy Propecia Finasteride 1mg

 67. cash advance fast cash fast payday loan [url=https://loansbadcreditzuik.net/]payday loan[/url] ’

 68. debt consolidation home loan cash now bank loans [url=https://cashadvanceloanszrbu.net/]cash advance on credit card[/url] ’

 69. Purchasing Isotretinoin Skin Health Medication cialis Can You Take Aspirin With Cephalexin

 70. quick faxless payday loan quick cash business loans [url=https://installmentloanztvb.net/]bad credit payday loans[/url] ’

 71. personal loans for people with bad credit fast payday loan fast cash personal loans [url=https://onlinepaydayloansolpl.net/]payday advance[/url] ’

 72. Zithromax Purpose viagra Cialis 20 Generique

 73. cash 1 payday loans cash advance online bad credit payday loans in [url=https://cashadvanceonlinevarc.net/]payday loans[/url] ’

 74. cash advance online personal loan bad credit loans bad credit [url=https://personalloanvikm.net/]personal loans[/url] ’

 75. best payday loan service cash advance loans online get a payday loan [url=https://paydayloansbet.net/]cash advance definition[/url] ’

 76. Suboxone On Line Pharmacy cialis Discount Finasteride Tablets

 77. Ward cialis online Buy Viagra Paypal Accepted

 78. capital finance one payday loan installment loan debt management [url=https://installmentloan7vrt.org/]installments loans[/url] ’

 79. online check advance cash advance usa instant loans [url=https://cashadvance24vrg.org/]cash advance near me[/url] ’

 80. payday loan no credit check payday loans 300 student loan forgiveness programs [url=https://personalloan24rvb.org/]cash advance near me[/url] ’

 81. online loan pay day loans payday cash advances [url=https://paydayloans24nty.org/]cash advance near me[/url] ’

 82. payday advance loan loans for bad credit for online payday loans [url=https://loansbadcredit365m.org/]of payday loan[/url] ’

 83. finance payday no fax payday loans direct lenders fresno [url=https://paydayloans24brt.org/]payday loan laws california[/url] ’

 84. Propecia For Sale Online online pharmacy Achat Amoxicillin Pharmacie Vente Achat

 85. unsecured loans cash advance bad credit no fax payday loans [url=https://paydayloans7dnk.org/]online payday loans[/url] ’

 86. paydayloansinchicago cash advance america bad credit cash fast payday loan loans [url=https://cashadvance365vvt.org/]cash advance loans[/url] ’

 87. Discount On Line Doxycycline cialis Lioresal Generique En France

 88. Kwikmed Coupon Code online pharmacy Propecia Farmacopea

 89. quick bucks payday loan instant loan need payday loan today [url=https://installmentloan24erg.org/]bad credit instant loans[/url] ’

 90. loans online payday payday loans no credit check credit loan application [url=https://cashadvance300nty.org/]cash advance loan[/url] ’