خانه » خدمات آموزشی » ثبت نام در دوره های آکادمی آیفا

ثبت نام در دوره های آکادمی آیفا

نــــــــــام : (الزامی)

نــــــــــام خانوادگی: (الزامی)

نام و نام خانوادگی به لاتین: (الزامی)

نوع دوره درخواستی (الزامی)

نام دوره: (الزامی)

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی (الزامی):

وضعیت:

نام سازمان/شرکت:

سمت:

شماره تماس: (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

استان/شهر: (الزامی)

آدرس پستی (الزامی)

کدپستی (الزامی)

طریقه آشنایی: (الزامی)

توضیحات

captcha
کد تصویر فوق را وارد کنید:

صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم و موارد موجود در قوانین و مقررات آموزشی آکادمی مهندسی صنایع فارسی (آیفا) را مطالعه نمودم و قبول دارم.

کانال آیفا در تلگرام