خانه » برچسب آرشیو: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

برچسب آرشیو: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

آشنايي با OHSAS 18001

آشنایی با OHSAS18001

(Occupational Health And Safety Assessment Series) به معناي «مجموعه ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي» است. OHSAS-18001 نام نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مصوبIS0 (سازمان بين‌المللي استاندارد) است و عبارت است از نيازمنديهاي نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي، تا يك سازمان بتواند بخوبي مخاطرات مربوط به ايمني و بهداشت حرفه اي را كنترل كند و ...

ادامه مطلب »